ÜLE HELI FESTIVAL

 

Heliüleste tasandite muusikafestival Üle Heli keskendub žanrimääratluste asemel muusika tähenduslikkusele ja seostele erinevate kunstivaldkondadega. Festival toimus esmakordselt oktoobris 2015 jätkates varasemate sündmuste nagu Hea Uus Heli festival (2003-2008), Kumu öö (2006-2011), Kõue Heli (2012-2013) ja paljude teiste traditsioone uuenduslike ja hetkel aktuaalsete nähtuste kajastamisel muusika- ja helikunstimaastikul.

Festival Üle Heli on huvitatud ümbritsevas keskkonnas toimuvatest protsessidest ja nende seostest muusikaga. Need võivad olla nii globaalses kollektiivteadvuses aset leidvad tendentsid, ü hiskonnas toimuvad sündmused kui ka indiviidi tasandil toimuvad eneseotsingud, aga eelkõige kõigi nende protsesside vahelised seosed ja pidevalt muutuvate olukordadega kaasnevad mustrid. Eelnevast lähtuvalt on festivali huviorbiidis muusikalised nähtused, mis väljuvad etteantud raamidest ja suhestuvad ümbritsevaga vabalt ning loominguliselt, esitades küsimusi ja pakkudes tõlgendamisvõimalusi ning dialoogi ka heliülestel tasanditel.

Kui esimesel aastal oli festivali teemaks “maailmade loomine” ja möödunud aastal kasvastusfilosoofi Airi Liimetsa mõistest “nullterritoorium” inspireeritud “nulltasand”, siis käesoleval aastal 26.-29.oktoobrini toimuva festivali teemaks on “heli ja ruum “. Teema läbib festivali progammi alates konkreetsetest füüsilistest installatiivsetest ruumieksperimentidest kuni heli ja ruumi suhte uurimiseni  artistide loomingus. Festivali  võibki pidada omamoodi uurimuseks, mille eesmärk on vaadelda ruumi ja heli suhteid ning avardada arusaamist sellest,  eeldades, et ruumilisusel  on  tulevikus muusikamaailma arengus  senisest  suurem tähtsus.